Advocatuur en Mediation

Tarieven

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW per uur, tenzij anders aangegeven en bij voorschot.

Incassotarief (excl. BTW)

Dit is een overzicht van toepasbaar honorarium na voorafgaande schriftelijke mededeling aan de cliënt te berekenen over het te incasseren bedrag bij voorschot.

Kantoorkosten à 6%, griffie en deurwaarderskosten worden integraal in rekening gebracht, conform onze algemene voorwaarden.

Geïncasseerde buiten- en gerechtelijke kosten zijn voor Verbeek Advocatuur.

Wettelijke rente (6:119/6:120)


Kijk voor verdere indexeringen van de wettelijke rente op www.wettelijkerente.net

N.B.

  • In het tijdregistratie systeem wordt met factoren gewerkt. Het hoogste tarief is factor 1, factor 2 is 83 %.F3= 77%; F4= 50%; F5= 33%; F6= 0%/NT/VC/Jur/npo.
  • Terzake kantoorkosten wordt 6% van het honorarium + secretariaat doorberekend.
  • Griffiekosten / deurwaarderskosten / procureurskosten /reis- en verblijfkosten uittreksels / getuigen- en deskundigenkosten worden naast het honorarium en secretariaat integraal doorgedeclareerd te vermeerderen met administratiekosten.
  • Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Verbeek Advocatuur van toepassing.
  • Tarieven worden jaarlijks aangepast/geïndexeerd.
  • Maandelijks wordt er gedeclareerd.
  • Bij debetstand van 60 dagen worden de werkzaamheden gestaakt conform A.V.

Gefinancierde Rechtsbijstand

Onze advocaten helpen ook als u geen uurtarief kunt betalen

Kunt u geen advocaat betalen? Uw inkomen is daarvoor bijvoorbeeld niet voldoende of u heeft een uitkering. Ook dan kunnen onze advocaten u helpen. U komt dan mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

Dit betekent dat u geen advocaatkosten hoeft te betalen. U betaalt alleen een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt door de Raad voor Rechtsbijstand vastgesteld. De overige kosten voor de werkzaamheden van de advocaat worden dan door de overheid betaald. Op deze manier kunt u toch door een advocaat van ons advocatenkantoor worden geholpen. U hoeft geen uurtarief te betalen en u bent toch verzekerd van goede juridische bijstand.

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand kunt u met een van onze advocaten telefonisch contact opnemen. U kunt ook altijd met een van onze advocaten een afspraak maken voor een gratis adviesgesprek.

Het Juridisch Loket kan u ook naar ons hebben doorverwezen. Wij helpen u dan graag, zowel bij de aanvraag voor de gefinancierde rechtsbijstand als bij uw zaak.

In het gratis adviesgesprek zullen wij uw zaak kort met u bespreken en waar mogelijk u een eerste advies geven. Verder zullen wij met u bespreken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

Aanvraag gefinancierde rechtsbijstand

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zal een van onze advocaten de aanvraag voor de gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand voor u verzorgen. Dat hoeft u dus niet zelf te doen.

De advocaat door wie u wordt geholpen, stuurt daartoe een formulier aan de Raad voor Rechtsbijstand. In dat formulier worden uw gegevens vermeld, alsmede de soort zaak waarvoor u juridische bijstand van een advocaat nodig hebt.

Eigen bijdrage

Onze advocaat zal u in het eerste gesprek al vertellen welke eigen bijdrage u vermoedelijk zult moeten betalen. Het is echter de Raad voor Rechtsbijstand die op basis van de aanvraag die de advocaat voor u heeft ingediend bepaalt welke eigen bijdrage u verschuldigd wordt. Daarbij gaat de Raad voor Rechtsbijstand uit van uw verzamelinkomen.

De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt aan de hand van uw verzamelinkomen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt dan naar uw verzamelinkomen van twee jaar eerder (i.e. het peiljaar). Dus als een van onze advocaten in 2019 voor u een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand indient, dan beoordeelt de Raad voor Rechtsbijstand aan de hand van uw verzamelinkomen uit 2017 of de aanvraag wordt toegewezen en welke eigen bijdrage u aan de advocaat wordt verschuldigd.

Peiljaarverleggingsverzoek

Indien uw inkomen in het jaar waarin de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt ingediend lager is dan het verzamelinkomen twee jaar eerder, dan kunnen wij aan de Raad voor Rechtsbijstand vragen om van dat lagere inkomen uit te gaan, zodat u toch gefinancierde rechtsbijstand krijgt en niet het uurtarief van onze advocaten hoeft te betalen.

De hoogte van de eigen bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage die u aan ons moet betalen, is afhankelijk van uw verzamelinkomen in het peiljaar. Ook is de hoogte afhankelijk van de soort zaak waarvoor u de hulp van een van onze advocaten inschakelt. Daarnaast verschilt de hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk van of u alleenstaand bent, samenwoont met een partner of thuiswonende kinderen hebt.

Komt u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking?

Heeft u een advocaat nodig? Wilt u weten of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt? Neemt u dan gerust met een van onze advocaten contact op. Wij helpen u graag!