Verbeek Advocatuur
Verbeek Advocatuur

Partneralimentatie en Kinderalimentatie

Kinderalimentatie

U en uw partner zijn niet alleen onderhoudsplichtig naar elkaar, maar ook naar de kinderen. U bent verplicht om, naar draagkracht, mee te betalen aan de kosten van de opvoeding en verzorging van uw kind. Die verplichting houdt pas op als uw kind 21 jaar is.

Een ouder bij wie het kind niet verblijft, dient tijdig kinderalimentatie te betalen aan de verzorgende ouder.
Kinderalimentatie is de bijdrage (afkoopsom) van de niet-verzorgende ouder voor alle kosten van verzorging en opvoeding van zijn of haar kind(eren) die bij de andere ouder verblijven. De manier waarop het recht op kinderalimentatie tot stand komt, is bepalend voor het moment waarop voor het eerst de onderhoudsbijdrage moet worden betaald.

1. Rechter bepaalt kinderalimentatie
In het geval de rechter de hoogte en aanvang van de kinderalimentatie bepaalt, dan gaat het recht op het onderhoudsgeld in op de dag dat het verzoek tot vaststelling van de alimentatie ter griffie van de rechtbank is ingediend. Hoewel er omstandigheden kunnen zijn die rechtvaardigen dat het recht op kinderalimentatie eerder ingaat, zal een rechter niet snel terugwerkende kracht verlenen.

2. In gezamenlijk overleg
Ouders kunnen in gezamenlijk overleg afspraken maken over de hoogte en aanvang van de kinderalimentatie. Deze afspraken kunnen het beste in een schriftelijke overeenkomst [ouderschapsplan] worden vastgelegd. In dat geval komt in de overeenkomst ook te staan per wanneer het recht op kinderalimentatie geldt. Het is verstandig om hierbij de hulp in te roepen van een advocaat, maar het beste laat men deze overeenkomst door de rechter bekrachtigen.
In het geval de kinderalimentatie is vastgesteld in gezamenlijk overleg en de alimentatieplichtige betaalt niet, dan zal de alimentatiegerechtigde alsnog naar de rechter moeten om de betaling af te kunnen dwingen.

3. Afdwingen betaling kinderalimentatie
In het geval de kinderalimentatie die door de rechter is bepaald niet wordt betaald, dan is het redelijk eenvoudig om betaling ervan af te dwingen middels de beschikking die de rechter afgeeft. Zo kan de deurwaarder op basis van een dergelijke beschikking direct actie ondernemen.
Wilt u meer weten over kinderalimentatie, neem dan contact op met Mr Verbeek.

Het is mogelijk dat een overeengekomen of door de rechter opgelegd alimentatiebedrag op grond van veranderde omstandigheden wordt gewijzigd.
Verbeek Advocatuur kan dit voor u beoordelen en bezien of wijziging van de alimentatie mogelijk is. Het alimentatierekenprogramma is de eerste stap.

Klik hier voor een overzicht Indexeringspercentages vanaf 1975. Meer informatie over alimentatie kunt u tevens vinden in onze Webshop.

Hoe hoog is kinderalimentatie ongeveer?

In een gemiddeld gezin met twee kinderen en een modaal inkomen kost een kind volgens het NIBUD per maand ongeveer € 400,-. Op basis van het TREMA-rapport komt de kinderalimentatiedan per kind uit op € 140,- per maand. Meestal liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen €100,- en €500,- per kind per maand.

Als u of uw partner genoeg geld hebben, kunt u natuurlijk meer geven. Hoe hoog het bedrag is, hangt ook af van hoe goed u het financieel tijdens uw huwelijk had.

Ga er in ieder geval van uit dat uw kind de normale dingen moet kunnen blijven doen. Uw kind moet dus bijvoorbeeld naar muziekles kunnen blijven gaan.
Net zoals de hoogte van de inkomens, stijgt de hoogte van de kinderalimentatie elk jaar. De minister van Justitie bepaalt elk jaar met welk percentage de kinderalimentatie omhoog gaat.

Samen afspraken maken

Als uw kind jonger dan achttien jaar is, kunnen u en uw partner samen afspreken hoeveel kinderalimentatie u beiden gaan betalen. Die afspraak legt u vast in het ouderschapsplan. Bij echtscheiding kijkt de rechter of het bedrag redelijk is. Als hij vindt dat uw kind van dit bedrag onmogelijk onderhouden kan worden, stelt hij een hoger bedrag vast. Verstandig is om deze kinderalimentatie in het verzoekschrift tot het uitspreken van scheiding vast te leggen. De rechter zal in zijn beslissing deze samen overeengekomen kinderalimentatie dan bekrachtigen.

Mijn kind is ouder dan 18, hoe werkt het dan?

Zoals gezegd, zijn u en uw partner verplicht mee te betalen aan het onderhoud van uw kind, totdat uw kind 21 is. Als uw kind achttien wordt, is het meerderjarig. Dat betekent dat u als ouders de afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie niet meer met elkaar, maar met uw kind moeten maken.

Als uw kind achttien wordt als u gescheiden bent, moet de alimentatieafspraak die u en uw partner hadden, vervangen worden door een afspraak die één van u (de betalende ouder) met uw kind maakt. Het kan zijn dat u hetzelfde bedrag afspreekt, maar dat kan ook veranderen.

Hoe zit het met studiefinanciering?

Meerderjarige kinderen die studeren, kunnen studiefinanciering krijgen. Het IBG (dat is de instantie die de studiefinanciering regelt) gaat ervan uit dat u als ouders een bepaald bedrag betaalt voor de studie van je kind. Dat bedrag wordt gekort op de aanvullende beurs. Als u als ouders minder betalen dan het standaardbedrag van het IBG, krijgt uw kind een hogere korting dan de bedoeling is.

Als u samen geen afspraken kunt maken

Als u en uw partner samen niet uit de hoogte van de kinderalimentatie komen, bepaalt de rechter hoeveel u beiden per maand aan uw kind moet betalen. Dit gebeurt ook als u beiden geen afspraken met uw meerderjarige kind kunnen maken.

Behalve de hoogte van het bedrag, zegt de rechter ook wanneer de eerste betaling moet worden gedaan en onder welke voorwaarden u beiden moet betalen.

 

partneralimentatie

Hoogte partneralimentatie

Over de hoogte van de partneralimentatie kunt u afspraken maken; dit kan in overleg met een mediator of advocaat. Bent u het niet met elkaar eens dan stelt de rechter een bedrag vast.

Jaarlijkse verhoging (indexering)

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid een percentage vast. Daarmee veranderen de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar.

Partneralimentatie deels aftrekbaar

Ontvangt u partneralimentatie van uw ex-partner? U moet dan de partneralimentatie in uw aangifte inkomstenbelasting BOX I aangeven als inkomen. 

Betaald u partneralimentatie aan uw ex-partner? U mag dan de partneralimenatie in uw aangifte inkomstenbelasting BOX I aftrekken.

 

Partneralimentatie vanaf 1 januari 2020

De partneralimentatie bedraagt  maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. Dan ontvangt een ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde. Bent u bijvoorbeeld 8 jaar getrouwd geweest, dan moet u of uw ex-partner 4 jaar partneralimentatie betalen.

Er zijn 3 uitzonderingen op de nieuwe regels:

  • Als u samen kinderen heeft, stopt partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.

  • Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar  geduurd? En krijgt de ex-partner die alimentatie ontvangt, binnen 10 jaar AOW? Dan duurt de alimentatieplicht totdat de ontvanger AOW krijgt.

  • Bent u geboren op of voor 1 januari 1970? Duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar? En krijgt u over meer dan 10 jaar pas AOW? Dan is de alimentatieduur 10 jaar.

Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn.

Alimentatie bepaald of afgesproken vanaf 1 juli 1994 tot 1 januari 2020

  • U en uw ex hebben samen kinderen: partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar 

  • U en uw ex hebben geen kinderen en het huwelijk duurde langer dan 5 jaar: partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar 

  • U en uw ex hebben geen kinderen en het huwelijk duurde korter dan 5 jaar: partneralimentatie duurt net zolang als het huwelijk duurde.

  • Alimentatie bepaald of afgesproken voor 1 juli 1994

Hoe lang u partneralimentatie krijgt, hangt af van wat u met uw ex-partner heeft afgesproken. Of wat de rechter bepaald heeft. Als er niets is afgesproken of vastgesteld, dan geldt er geen termijn. Wel kan in bepaalde gevallen aan de rechter worden gevraagd de alimentatie te beëindigen. 

Verlenging partneralimentatie

Komt u in ernstige problemen als de alimentatie stopt? Dan kunt u de rechter vragen de periode te verlengen. U kunt ook samen een kortere of langere periode afspreken. Dit moet u vastleggen in uw echtscheidingsconvenant of overeenkomst.

Stoppen partneralimentatie als situatie ex-partner verandert

Als u alimentatie betaalt, stopt u hiermee als uw ex-partner:

  • zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven; 

  • met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;

  • overlijdt.

Verbeek Advocatuur Felix Verbeek, jurist, advocaat voor bedrijven & mediator Tel. (030) 601 92 92 [email protected] disclaimer & copyright

hosted by Sudus Internet | powered by cmsGear