Advocatuur en Mediation

Alimentatie en Kinderalimentatie

Erven en successie

Alimentatie moet op tijd worden betaald. U en uw partner zijn niet alleen onderhoudsplichtig naar elkaar, maar ook naar uw kinderen. U bent verplicht om, naar draagkracht, mee te betalen aan de kosten van de opvoeding en verzorging van uw kind. Die verplichting houdt pas op als uw kind 21 jaar is. Zie beslisboom partner alimentatie.

Een ouder bij wie het kind niet verblijft, dient tijdig kinderalimentatie te betalen aan de verzorgende ouder. 
Kinderalimentatie is de bijdrage (afkoopsom) van de niet-verzorgende ouder voor alle kosten van verzorging en opvoeding van zijn of haar kind(eren) die bij de andere ouder verblijven. De manier waarop het recht op kinderalimentatie tot stand komt, is bepalend voor het moment waarop voor het eerst de onderhoudsbijdrage moet worden betaald. 

1. Rechter bepaalt kinderalimentatie 
In het geval de rechter de hoogte en aanvang van de kinderalimentatie bepaalt, dan gaat het recht op het onderhoudsgeld in op de dag dat het verzoek tot vaststelling van de alimentatie ter griffie van de rechtbank is ingediend. Hoewel er omstandigheden kunnen zijn die rechtvaardigen dat het recht op kinderalimentatie eerder ingaat, zal een rechter niet snel terugwerkende kracht verlenen.

2. In gezamenlijk overleg
Ouders kunnen in gezamenlijk overleg afspraken maken over de hoogte en aanvang van de kinderalimentatie. Deze afspraken kunnen het beste in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd. In dat geval komt in de overeenkomst ook te staan per wanneer het recht op kinderalimentatie geldt. Het is verstandig om hierbij de hulp in te roepen van een advocaat, maar het beste laat men deze overeenkomst door de rechter bekrachtigen. 
In het geval de kinderalimentatie is vastgesteld in gezamenlijk overleg en de alimentatieplichtige betaalt niet, dan zal de alimentatiegerechtigde alsnog naar de rechter moeten om de betaling af te kunnen dwingen.

3. Afdwingen betaling kinderalimentatie
In het geval de kinderalimentatie die door de rechter is bepaald niet wordt betaald, dan is het redelijk eenvoudig om betaling ervan af te dwingen middels de beschikking die de rechter afgeeft. Zo kan de deurwaarder op basis van een dergelijke beschikking direct actie ondernemen.
Wilt u meer weten over kinderalimentatie, neem dan contact op met Mr Verbeek.

Het is mogelijk dat een overeengekomen of door de rechter opgelegd alimentatiebedrag op grond van veranderde omstandigheden wordt gewijzigd.
Verbeek Advocatuur kan dit voor u beoordelen en bezien of wijziging van de alimentatie mogelijk is. Het alimentatierekenprogramma is de eerste stap.

Klik hier voor een overzicht Indexeringspercentages vanaf 2010. Meer informatie over alimentatie kunt u tevens vinden in onze Webshop.

Hoe hoog is kinderalimentatie ongeveer?

Meestal krijgt een kind tenminste 131 euro per maand. Bij een bedrag lager dan 393 euro per kwartaal komt u niet in aanmerking voor de fiscale aftrek. Als u of uw partner genoeg geld hebben, kunt u natuurlijk meer geven. Hoe hoog het bedrag is, hangt ook af van hoe goed u het financieel tijdens uw huwelijk had. 
Ga er in ieder geval van uit dat uw kind de normale dingen moet kunnen blijven doen. Uw kind moet dus bijvoorbeeld naar muziekles kunnen blijven gaan.
Net zoals de hoogte van de inkomens, stijgt de hoogte van de kinderalimentatie elk jaar. De minister van Justitie bepaalt elk jaar met welk percentage de kinderalimentatie omhoog gaat.

Samen afspraken maken

Als uw kind jonger dan achttien jaar is, kunnen u en uw partner samen afspreken hoeveel kinderalimentatie u beiden gaan betalen. Die afspraak legt u vast in het echtscheidingsconvenant. Bij echtscheiding kijkt de rechter of het bedrag redelijk is. Als hij vindt dat uw kind van dit bedrag onmogelijk onderhouden kan worden, stelt hij een hoger bedrag vast. Verstandig is om deze kinderalimentatie in het verzoekschrift tot het uitspreken van scheiding vast te leggen. De rechter zal in zijn beslissing deze samen overeengekomen kinderalimentatie dan bekrachtigen.

Mijn kind is ouder dan 18, hoe werkt het dan?

Zoals gezegd, zijn u en uw partner verplicht mee te betalen aan het onderhoud van uw kind, totdat uw kind 21 is. Als uw kind achttien wordt, is het meerderjarig. Dat betekent dat u als ouders de afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie niet meer met elkaar, maar met uw kind moeten maken. 
Als uw kind achttien wordt als u beiden al gescheiden zijn, moet de alimentatieafspraak die u en uw partner hadden, vervangen worden door een afspraak die één van u (de betalende ouder) met uw kind maakt. Het kan zijn dat u hetzelfde bedrag afspreekt, maar dat kan ook veranderen.

Hoe zit het met studiefinanciering?

Meerderjarige kinderen die studeren, kunnen studiefinanciering krijgen. Het IBG (dat is de instantie die de studiefinanciering regelt) gaat ervan uit dat u als ouders een bepaald bedrag betaalt voor de studie van je kind. Dat bedrag wordt gekort op de aanvullende beurs. Als u als ouders minder betalen dan het standaardbedrag van het IBG, krijgt uw kind een hogere korting dan de bedoeling is.

Als u samen geen afspraken kunt maken

Als u en uw partner samen niet uit de hoogte van de kinderalimentatie komen, bepaalt de rechter hoeveel u beiden per maand aan uw kind moet betalen. Dit gebeurt ook als u beiden geen afspraken met uw meerderjarige kind kunnen maken.
Behalve de hoogte van het bedrag, zegt de rechter ook wanneer de eerste betaling moet worden gedaan en onder welke voorwaarden u beiden moet betalen.

Stukken ten behoeve van de berekening kinderalimentatie

Om de behoefte van de kinderen vast te stellen benodigen wij:

  • de bruto inkomensgegevens (salarisstroken / uitkeringsspecificatie /aangifte inkomstenbelasting) van beide partijen uit het jaar dat u uit elkaar bent gegaan.

Om de draagkracht van beide partijen te berekenen benodigen wij:

  • de bruto inkomensgegevens (laatste drie salarisstroken / uitkeringsspecificatie) van beide partijen van nu.
  • Beschikking kind gebonden budget

stukken ten behoeve van de berekening partneralimentatie:
Om de behoefte vaststellen benodigen wij de navolgende stukken

  • Behoeftelijst inclusief de onderliggende stukken
  • de bruto inkomensgegevens (salarisstroken / uitkeringsspecificatie / aangifte inkomstenbelasting) van beide partijen uit het jaar dat u uit elkaar bent gegaan.

Om de draagkracht van beide partijen te berekenen benodigen wij de navolgende stukken:

  • de bruto inkomensgegevens (drie laatste salarisstroken / uitkeringsspecificatie) van beide partijen van nu.
  • Woonlasten (hypotheekrente / levensverzekering gekoppeld aan hypotheek / huur)
  • Ziektekostenverzekering en of de eigen bijdrage is gebruikt
  • Huurtoeslag/zorgtoeslag