Advocatuur en Mediation

Bedrijfshuurrecht

Verbeek Advocatuur & Mediation

Op zakelijke wijze kan er snel actie worden ondernomen bij weigerachtige huurder of verhuurder. Verbeek Advocatuur is in staat om op korte termijn een ontruiming te realiseren of te voorkomen.

De huurpraktijk

Geregeld wordt geconstateerd dat niet ieder bedrijf of iedere particulier een adequate huurovereenkomst heeft. Een op de vier huurcontracten geeft aanleiding tot problemen tussen huurder en verhuurder. Zelfs uit de media blijkt dat huurvoorwaarden, huurprijs of -termijnen door de huurder of door de verhuurder van tegengestelde uitleg worden voorzien. Dit is een aanhoudende zorg van iedere ondernemer die prijs stelt op een gezonde vestigingspositie. Sinds 1 januari 2003 kennen wij een gewijzigd huurrechtregiem.

Het specifieke voordeel van het inschakelen van een advocaat voor een huurprobleem is, dat er snel actie kan worden ondernomen tegen een weigerachtige huurder of verhuurder. Verder is de advocaat in staat om ontruiming te bewerkstelligen of tegen te houden.

Ook bij een indeplaatsstelling staat ons kantoor u bij. Zo kunnen feiten en omstandigheden worden geïnventariseerd die van belang zijn bij de beoordeling of de in de plaats te stellen huurder voldoende waarborgen biedt voor een behoorlijke nakoming van de huurovereenkomst (boek 7A BW).

Indien de feitelijke bestemming van het gehuurde, dat aanvankelijk als winkel en werkplaats is verhuurd, in de loop der tijd wijzigt, betekent dat nog niet zonder meer dat op de huurverhouding tussen partijen niet langer het regime van de artikelen 7A van toepassing zou zijn. De wijze waarop de contractuele bestemming van het gehuurde feitelijk is ingevuld speelt wel een rol bij de beoordeling van de vraag of de regeling van artikel 1624 e.v. (nog) van toepassing is. Verbeek Advocatuur kan duidelijk maken of eventueel via de rechter helderheid verkrijgen, waar u aan toe bent.

Aangezien niet kan worden uitgesloten dat zelfs na een huurprocedure de betrokken wederpartij weer een goede ver-/huurder wordt, is het van groot belang dat de procedure tegen die huurder op zakelijke wijze wordt afgewikkeld.