Advocatuur en Mediation

Huwelijkse Voorwaarden

Verbeek Advocatuur & Mediation

Uitsluiting gemeenschap van goederen

Goederen en bewijs

  • Registergoederen en andere op naam staande vermogensrechten behoren toe aan degene op wiens naam zij staan.
  • Rechten aan toonder en zaken die geen registergoederen zijn en deel uitmaken van het bedrijfs- of beroepsvermogen van een echtgenoot, worden geacht van die echtgenoot te zijn.

Afrekening bij het einde van het huwelijk

Bij ontbinding van het huwelijk door echtscheiding of overlijden wordt tussen de echtgenoten onderling of tussen de langstlevende echtgenoot en de erfgenamen van de overleden echtgenoot afgerekend alsof de echtgenoten in algehele gemeenschap van goederen waren getrouwd.

In geval het huwelijk eindigt door echtscheiding of in geval van scheiding van tafel en bed is van die afrekening uitgesloten:

a. hetgeen de echtgenoten krachtens erfrecht of schenking hebben verkregen of zullen verkrijgen met de vruchten daarvan en met de daarop drukkende schulden en de wegens die verkrijging geheven belastingen:

  • Een bedrag in contanten groot tweehonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 275.000,00) ten behoeve van de comparant 1 dat thans op de spaarrekening bij de ABN Amro bank met nummer 00.00.00.000 staat, met de vruchten daarvan;
  • Een bedrag in contanten groot vijfenzeventigduizend euro (€75.000,00) ten behoeve van de comparant 1 dat thans op de bankrekening bij de ABN Amro bank met nummer 99.99.99.999 staat, met de vruchten daarvan;
  • Een bedrag in contanten groot achttienduizend euro (€18.000,00) ten behoeve van de comparant 1 dat thans op de Raborendementrekening bij de Rabobank met nummer 55.55.55.555 staat, met de vruchten daarvan;
  • De rechten op het vermogensgroeiplan bij Aegon met polisnummer 123456-7-89 gekoppeld aan de hypotheek ter financiering van de praktijk van de comparant 1, met de vruchten daarvan;

b. de activa en passiva behorend tot het beroeps- of bedrijfsvermogen van één van de echtgenoten, dan wel de (certificaten van) aandelen in besloten vennootschappen of naamloze vennootschappen waarin een echtgenoot zijn beroep of bedrijf middelijk dan wel onmiddellijk uitoefent of doet uitoefenen;

c. al hetgeen krachtens zaaksvervanging voor het uitgesloten vermogen in de plaats is getreden met de vruchten daarvan.

Het hiervoor sub a tot en met d omschreven vermogen blijft voorts buiten de afrekening indien ten tijde van het overlijden een vordering tot scheiding van tafel en bed of echtscheiding is ingesteld, dan wel een gemeenschappelijk verzoek hiertoe is ingediend.

Indien op het leven van de overleden echtgenoot een verzekering is afgesloten en door de langstlevende echtgenoot in verband met het overlijden van de eerst gestorven echtgenoot een uitkering wordt verkregen waarover successierecht verschuldigd kan zijn, blijven de premies en dergelijke alsmede de schadevergoeding buiten de afrekening doordat het in de afrekening betrokken vermogen van de langstlevende wordt vermeerder met deze te zijnen laste komende en tijdens het huwelijk betaalde premies en dergelijke en met schadevergoeding.

Huwelijkse Voorwaarden regel wijziging

Verbeek Advocatuur & Mediation

Als je vóór 1 januari 2018 bent getrouwd dan blijven gewoon de oude regels gelden. Heb je geen huwelijkse voorwaarden opgesteld dan is er vanaf de trouwdag een `gemeenschap van goederen` waar alles in terecht is gekomen, dus ook eigen spaargeld en eigen schulden van vóór het huwelijk. Krijg je tijdens het huwelijk een erfenis of een schenking van iemand, dan komt ook dat in die ene grote pot terecht. ( tenzij er uitsluitingsclausules schriftelijk zijn vastgelegd bij de notaris)

Vanaf 1 januari 2018 ontstaat er als je trouwt nog steeds een gemeenschap van goederen, maar die is wat beperkter: er komt op dat moment alleen in terecht wat al vóór het huwelijk gemeenschappelijk was. Een voorbeeld: woonden jullie al samen en had je samen een huis, een hypotheek en een en/of-rekening bij de bank, dan komt dat alles gewoon in de gemeenschap van goederen terecht, net als vroeger. LET OP: Door het huwelijk kan de eigendomsverhouding veranderen; had je bijvoorbeeld samen een huis met eigendomsverhouding 60/40 dan wordt dat 50/50; wil je dat niet dan zul je huwelijkse voorwaarden moeten laten opstellen. Nieuw, anders dan vroeger: jouw eigen geld, schulden en spullen (die voor 100% van jou waren en dus niet gemeenschappelijk) blijven van jou en worden niet gemeenschappelijk.
Had jij dus bijvoorbeeld een bedrijf of een huis, hypotheek en bankrekening allemaal voor 100% op jouw eigen naam, dan blijven die van jou alleen. En voor jouw partner geldt natuurlijk precies hetzelfde.
Tijdens het huwelijk zijn bijna alle inkomsten en uitgaven gemeenschappelijk (dat verandert dus niet), maar er staan in de nieuwe regeling wel een paar belangrijke (en nieuwe) uitzonderingen: ontvangen erfenissen en schenkingen komen niet meer in de gemeenschap van goederen terecht. Die blijven privé eigendom van degene aan wiens kant ze zijn binnengekomen.

Nog wat andere veranderingen in de gemeenschap van goederen

Hierboven hebben we de belangrijkste wijzigingen genoemd. Maar er zijn nog wel wat zaken het vermelden waard. Als één van de partners een onderneming heeft op het moment van trouwen, dan valt die onderneming (volgens de hoofdregel hierboven) niet in de gemeenschap van goederen. Om te voorkomen dat de andere partner ieder voordeel uit die onderneming gaat missen, is bepaald dat de ondernemer dan een redelijke vergoeding aan de gemeenschap moet betalen. Verder zijn er wat bepalingen opgenomen die het schuldeisers wat lastiger maken dan vroeger om verhaal te zoeken op spullen van de gemeenschap voor een privé-schuld en andersom. Tot slot wordt ook de Faillissementswet aangepast om (als één van de partners failliet gaat) het eigen vermogen van degene die niet failliet gaat te beschermen.

Wetswijziging 1 januari 2018. Let op: de belangrijkste wijzigingen gelden niet voor "oude" huwelijken van voor die datum . Hierboven staat een overzicht van wat er per 1 januari 2018 verandert. Maar voor degenen die al voor die datum getrouwd waren blijven gewoon de oude regels gelden. Op het eerste gezicht lijkt dat vreemd: waarom profiteren zij niet van een modernisering van de wet? Maar na enig doordenken is dat eigenlijk toch logisch. Het zou niet eerlijk zijn om tijdens de wedstrijd (van het huwelijk) de spelregels opeens te veranderen. Het hoort niet zo te zijn dat je opeens vermogen kwijt raakt of erbij krijgt door een wetswijziging zonder dat er in werkelijkheid iets verandert. Zo ongeveer tot het jaar 2100 blijven de oude regels dus van groot belang (en blijven wij die oude regels vermelden). Ben je, voor 1 januari 2018, onder huwelijkse voorwaarden getrouwd en ga je op of na die datum die huwelijkse voorwaarden wijzigen of opheffen, dan kan het zijn dat er een "nieuwe" gemeenschap van goederen ontstaat volgens de nieuwe regels. Vraag altijd advies bij een notaris.

Zijn huwelijkse voorwaarden dan voortaan overbodig? Nee, zeker niet altijd.

Zou je enkel en alleen huwelijkse voorwaarden willen opstellen om bijvoorbeeld een oude studieschuld buiten het huwelijk(svermogen) te houden of een groot bedrag aan spaargeld dat je al voor het huwelijk had, dan is het voortaan niet meer nodig om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Maar als je deze hele website doorneemt, dan zul je zien dat er allerlei situaties zijn waarin huwelijkse voorwaarden zinvol zijn en soms zelfs echt nodig.

  • De nieuwe wet regelt bijvoorbeeld wel iets voor de situatie dat één van de partners ondernemer is, maar lang niet voldoende.
  • Een ander probleem is dat de nieuwe wet (net zoals de oude) een soort standaard contract opstelt voor als je gaat trouwen. Als je maatwerk wilt hebben in de (financiële) afspraken tussen jou en jouw toekomstige echtgenoot, dan zijn er nog steeds huwelijkse voorwaarden nodig.
  • Zoals je hierboven ziet kunnen door het huwelijk eigendomsverhoudingen veranderen van zaken die al gemeenschappelijk waren voordat je trouwde; als dat niet de bedoeling is zijn huwelijkse voorwaarden noodzakelijk.
  • In sommige bijzondere situaties kan het huwelijk (en het ontstaan van de gemeenschap van goederen) onbedoeld tot schenking leiden door de ene partner aan de andere, met ongewenste fiscale gevolgen.