Advocatuur en Mediation

Ouderlijk gezag

Erven en successie

Vader zonder gezag en verhuizing van zijn kind?
Als uitgangspunt in dit soort situaties geldt dat de ouders met gezag bevoegd zijn om te beslissen over de hoofdverblijfplaats van hun minderjarige kinder(en). Als het gezag door slechts één van de ouders wordt uitgeoefend (eenhoofdig gezag), dan komt die bevoegdheid uitsluitend aan die ouder toe. Dit brengt met zich mee dat de ouder met gezag ook geen toestemming van de ouder zonder gezag hoeft te vragen voor verhuizing met de minderjarige, maar als de omgangsregeling ernstig wordt verstoord of onmogelijk dreigt te worden, dan is er wel weer toegang tot de rechter.

Vervangende toestemming
In het geval beide ouders het gezag uitoefenen en de verzorgende ouder geen toestemming krijgt van de andere ouder om te verhuizen met de minderjarige, kan de verzorgende ouder vervangende toestemming verzoeken van de rechter. Voor de procedure is een advocaat vereist.

Wilt u meer weten als ouder, neem dan contact op met Mr. Felix Verbeek.

Sinds 1 januari 1998 geldt in Nederland het uitgangspunt dat na de scheiding de ouders samen het ouderlijk gezag over de kinderen blijven houden. De ouders blijven dan beiden verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van de kinderen en nemen samen alle belangrijke beslissingen.
Op verzoek van beide of één van de ouders kan de rechter besluiten het gezamenlijk gezag te beëindigen en het aan één van de ouders over te dragen. De rechter staat deze uitzondering slechts in uitzonderlijke situaties toe. Ook een kind van 12 jaar of ouder kan de rechter vragen om het gezag aan één van de ouders op te dragen.
Kunt u het over gezag en omgang helemaal niet eens worden met elkaar, dan vraagt de rechter, voordat hij of zij beslist, advies aan de raad voor de kinderbescherming. De rechter zal een beslissing nemen, waarbij het belang van het kind voorop staat.

Omgang, informatie en consultatie

De ouders moeten samen bepalen bij wie de kinderen gaan wonen en wanneer de kinderen de niet verzorgende ouder kunnen zien. Voor de niet-verzorgende ouder wordt een omgangsregeling afgesproken. Hierbij worden afspraken gemaakt over omgang, informatie en consultatie (overleg over het kind tussen beide ouders). Gelukkig komen de meeste ouders hier samen wel uit. Als dat niet lukt, zal de rechter (eventueel na advies van de Raad voor de Kinderbescherming) een besluit nemen.
De niet verzorgende ouder heeft ook recht op informatie over het kind. De ouder bij wie de kinderen wonen, heeft de plicht om de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die met het kind te maken hebben. Denk hierbij aan de voortgang op school of de gezondheid van het kind. Bovendien moet de ene ouder de andere ouder om zijn of haar mening vragen omtrent belangrijke beslissingen over het kind. Dit is het recht van consultatie. Bij éénoudergezag mag de ouder met het gezag zelf de beslissing nemen, maar overleg met de andere ouder ligt wel voor de hand.

Het recht op omgang ontzeggen

Bij hoge uitzondering kan het beter zijn voor een kind als het geen contact meer heeft met de andere ouder. In geval kan de ouder met het ouderlijk gezag de rechter vragen om het recht op omgang van de andere ouder op te heffen. De rechter doet dit alleen als:

  • Het contact met de andere ouder slecht is voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind
  • De andere ouder duidelijk niet geschikt is of niet in staat is tot omgang met het kind
  • Het kind 12 jaar of ouder is en grote bezwaren heeft tegen contact met de andere ouder
  • Het contact met de ouder om andere redenen in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind
  • Dat hiervan sprake is, wordt alleen in heel bijzondere gevallen aangenomen.

De rol van school

De schoolleiding is verplicht om, als het een concrete vraag betreft, informatie te geven over het kind, ook aan de ouder die het gezag niet heeft. Er zijn wel uitzonderingen op deze plicht van informatieverstrekking door derden. De schoolleiding hoeft geen informatie te geven als:

  • Deze in verband met een beroepsgeheim de informatie ook niet aan de andere ouder zou geven
  • Het geven van de informatie in strijd is met de belangen van het kind.